Přeskočit na obsah

Stanovy Klubu sportovních novinářů

I. Všeobecná ustanovení

Klub sportovních novinářů České republiky (dále KSN ČR, o.s. nebo též sdružení) je dobrovolným nevládním, neziskovým profesním sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

II. Charakter sdružení

KSN ČR o.s. je právně samostatným občanským sdružením, jež sdružuje profesionální novináře, televizní a rozhlasové reportéry, fotoreportéry a filmaře, kteří se zabývají převážně sportovní problematikou, bez ohledu na jejich národnost, světový názor, politickou příslušnost nebo členství v jiných organizacích. Sídlem KSN ČR, o.s. je Praha.

III. Úkoly a poslání KSN ČR, o.s.

a) KSN ČR, o.s. chrání zájmy svých členů a prosazuje je ve styku s vládními a jinými organizacemi doma i v zahraničí.
b) Chrání svobodu projevu.
c) Zasazuje se o neomezený přístup novinářů k informačním zdrojům a o právo a povinnost novinářů zpracovávat a předávat informace na profesionální úrovni, ve shodě s novinářskou etikou.
d) Je členem AIPS a udržuje styky v zahraničí.
e) Hospodaří s majetkem, který získá nebo dostane jako samostatná právní jednotka.
f) Přispívá k odbornému a morálnímu růstu svých členů, umožňuje jim sportovní vyžití.
g) Spolupodílí se na vytváření optimálních pracovních podmínek při domácích sportovních podnicích.
h) Spolurozhoduje o udělení akreditací na významné domácí sportovní podniky.
i) Rozhoduje o distribuci akreditačních přihlášek na sportovní události pořádané v zahraničí.

IV. Členství v KSN ČR, o.s.

a) Členství v KSN ČR, o.s. je dobrovolné a individuální.
b) Členem KSN ČR, o.s. se může stát pouze profesionální novinář, vykazující pravidelnou sportovní publikační činnost, nebo působící ve sdělovacích prostředcích v pracovním zařazení odpovídajícím zaměření, činnosti a poslání KSN ČR, o.s.
c) Členy mohou být také novináři – senioři.
d) O přijetí za člena rozhoduje výbor Klubu sportovních novinářů České republiky o.s. na základě podané přihlášky. Výbor KSN ČR, o.s. má právo ustavit komisi, která bude posuzovat a výboru předkládat návrhy na přijetí za člena KSN ČR, o.s. V případě zamítavého stanoviska má odmítnutý uchazeč právo odvolat se k valné hromadě KSN ČR, o.s.
e) Člen KSN ČR, o.s. může být vyloučen za hrubé porušení stanov nebo novinářské etiky. O vyloučení rozhoduje výbor KSN ČR, o.s., odvolat se lze k valné hromadě.
f) Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena, vyloučením, úmrtím člena, případně zánikem KSN ČR, o.s.

V. Práva a povinnosti členů

Právem člena je:
a) Účastnit se valných hromad KSN ČR, o.s.
b) Volit a být volen do výboru KSN ČR, o.s., jeho kontrolní a revizní komise i etické komise.
c) Používat pracovní průkaz KSN ČR, o.s. v rozsahu jeho platnosti.
d) Zúčastňovat se všech akcí pořádaných KSN ČR, o.s.
e) Podílet se na činnosti KSN ČR o. s.
f) Být informován o činnosti výboru a akcích, které KSN ČR o. s. pořádá.
g) Žádat o pomoc při řešení profesních problémů.

Povinností člena je:
a) Dodržovat stanovy KSN ČR, o.s. a novinářskou etiku.
b) Uhradit poplatek za vydání legitimace KSN ČR, o.s., pokud požádá a je mu vydána, pak i za legitimaci AIPS.
c) Podílet se na plnění úkolů a poslání KSN ČR o. s.
d) Řádně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech KSN ČR o. s.
VI. Struktura a orgány KSN ČR, o.s.

a) KSN ČR, o.s. je právnickou osobou a má tudíž právní subjektivitu. Veškerý majetek nabývá do vlastnictví a řídí se zásadami hospodaření ve znění platných zákonů a Stanov KSN ČR o. s..
b) Nejvyšším orgánem KSN ČR, o.s. je valná hromada členů. Ta volí předsedu KSN ČR o. s., výbor sdružení, komisi kontrolní a revizní a etickou komisi.
c) Činnost KSN ČR, o.s. řídí devítičlenný výbor v čele s předsedou, volený na dvouleté období.
d) Činnost výboru KSN ČR, o.s. a hospodaření kontroluje Kontrolní a revizní komise. Volena je na valné hromadě na dvouleté období.
e) Etická komise řeší porušení novinářské etiky členy KSN ČR. o. s.. Volena je na valné hromadě na dvouleté období.
f) V rámci KSN ČR o. s. pracují odborné sekce, zaměřené na jednotlivé sporty. Spolupracují s výborem KSN ČR o. s., který má rozhodující slovo při pořádání jejich akcí, na které schvaluje finanční příspěvky z prostředků, jimiž disponuje. Vedení těchto sekcí si na svých jednáních volí jejich členové nezávisle na výboru a valné hromadě.

VII. Valná hromada

a) Valná hromada členů je nejvyšším orgánem KSN ČR. o. s. a tvoří ji všichni členové sdružení. Svolává ji výbor KSN ČR o. s.
b) Schází se jedenkrát ročně.
c) Jednou za dva roky volí nové orgány – samostatně předsedu KSN ČR. o. s., osm dalších členů výboru KSN ČR o. s., tři členy Komise kontrolní a revizní KSN ČR o. s., a tři členy Etické komise KSN ČR o. s.
d) Valná hromada KSN ČR, o.s. hlasuje o otázkách procedurální povahy aklamací, volby předsedy, členů výboru a komisí jsou tajné, přičemž k přijetí rozhodnutí je nezbytná nadpoloviční většina přítomných hlasů.
e) Schvaluje stanovy a jejich změny.
f) Schvaluje plán činnosti, rozpočet a zprávy o činnosti výboru KSN ČR o. s. a o zprávu o jeho hospodaření.
g) Rozhoduje o zrušení členství jednotlivce, a to potvrzením rozhodnutí výboru KSN ČR o .s, o zrušení členstvím nebo zrušením tohoto rozhodnutí výboru a tudíž ponecháním členství.
h) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů KSN ČR o. s. Nedostaví-li se potřebný počet členů sdružení, vyhlásí předsedající Valné hromady dvacetiminutovou přestávku. Po jejím uplynutí je Valná hromada usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů o všech záležitostech, které jí přináleží, kromě zrušení sdružení, k němuž je nutný souhlas dvou třetin všech členů KSN ČR o. s.
h) Pokud o to požádá minimálně nadpoloviční většina členů KSN ČR o. s., musí výbor KSN ČR o. s. svolat valnou hromadu do 60-ti dnů ode dne, kdy byl o svolání valné hromady písemně požádán.
i) Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle Stanov KSN ČR o. s. podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující těmto stanovám, může podle § 15 zákona 83/1990 Sb. v platném znění do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami sdružení.

VIII. Volby

a) Veškeré volby na Valné hromadě KSN ČR o. s. jsou tajné, přičemž do výboru KSN ČR, o.s. a do kontrolní a revizní komise i etické komise se musí volit z většího počtu kandidátů. Volby se uskutečňují na Valných hromadách sdružení ve dvouletém období.
b) Kandidátku na předsednictví i do výboru připravuje výbor KSN ČR, o.s. ve spolupráci se zástupci jednotlivých sdělovacích prostředků a jednotlivých sekcí. Kandidátku je možno doplnit i na Valné hromadě sdružení až do zahájení voleb s tím, že s doplněním kandidátky budou účastníci Valné hromady seznámeni a jméno kandidáta bude vepsáno do vyložených kandidátních listin. Všichni navrhovaní kandidáti musí s kandidaturou souhlasit. Kandidát nebo kandidáti na předsedu musí být osobně přítomni na valné hromadě.
c) Valná hromada volí nejprve přímo předsedu KSN ČR, o.s. z navržené kandidátky a to tajnou volbou. Pouze v případě, že na tuto funkci kandiduje jen jeden kandidát, může valná hromada odhlasovat volbu aklamací. Ke zvolení předsedy je zapotřebí nadpoloviční většiny z hlasů přítomných na Valné hromadě a předsedou se stává ten s nejvyšším počtem. V případě, že žádný z kandidátů nedostal v prvním kole voleb požadovanou většinu, rozhodne druhé kolo voleb, kdy postačí nejvyšší prostý počet získaných hlasů. Zvolený předseda se automaticky stává členem devítičlenného výboru KSN ČR, o.s. a statutárním zástupcem KSN ČR o. s.
d) Pokud předseda KSN ČR, o.s.odstoupí, rezignuje nebo jiným způsobem zanikne jeho mandát, jak uvádějí body e, f článku IV. Stanov., výbor sdružení rozhodne o jeho dočasném zástupci a do 60 dnů svolá mimořádnou volební Valnou hromadu.
e) Do výboru KSN ČR, o.s. je dále zvoleno osm navrhovaných kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů, přičemž ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny z hlasů přítomných na valné hromadě. Při rovnosti počtu hlasů na osmém místě rozhodují o zvolení doplňkové volby. V případě, že ani doplňkové volby nerozhodnou a není dosaženo požadované nadpoloviční většiny, rozhodují o zvolení další doplňkové volby, kdy o zvolení rozhoduje prostý počet získaných hlasů.
f) Žádné vydavatelství, vydavatelský dům či organizace nesmí mít ve výboru KSN ČR, o.s. nadpoloviční zastoupení.
g) V případě, že některý z členů výboru KSN ČR, o.s. změní v průběhu mandátu zaměstnavatele a dojde tak k porušení podmínky obsažené v bodu f, článku VIII. Stanov, je on nebo někdo z jeho kolegů z nového vydavatelství, vydavatelského domu či organizace, kteří jsou členy výboru KSN ČR, o.s., povinen se okamžitě vzdát svého mandátu. Výbor KSN ČR, o.s. v tom případě kooptuje kandidáta, jenž ve volbách skončil na devátém a eventuálně dalším místě tak, aby nedošlo k porušení bodu f, článku VIII. Stanov. Kooptaci potvrdí nebo nového člena výboru zvolí následující Valná hromada KSN ČR, o.s.
h) Do kontrolní a revizní komise i etické komise jsou zvoleni vždy tři navrhovaní kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, přičemž ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny z hlasů přítomných na valné hromadě. Při rovnosti počtu hlasů na třetím místě rozhodují o zvolení doplňkové volby. V případě, že ani doplňkové volby nerozhodnou a není dosaženo požadované nadpoloviční většiny, rozhodují o zvolení další doplňkové volby, kdy o zvolení rozhoduje prostý počet získaných hlasů.
i)Volit do výboru KSN ČR, o.s. či kontrolní a revizní komise a etické komise je možno i osobu nepřítomnou, dala-li navrhovatelům písemný souhlas a slib, že v případě zvolení funkci přijme.
j) Pokud počet členů výboru KSN ČR, o.s. neklesne pod pět, může jejich počet doplnit sám výbor sdružení kooptací, aniž by přitom porušil bod f, článku VIII. Stanov. Nejbližší Valná hromada sdružení kooptované členy potvrdí nebo zvolí nové.

IX. Výbor KSN ČR o. s.

a) Devítičlenný výbor KSN ČR o. s., zvolený Valnou hromadou na dvouleté období, je výkonným orgánem sdružení, řídí činnost KSN ČR o. s. mezi Valnými hromadami sdružení. Svolává jej předseda, případně místopředseda, a to podle potřeby, ale nejméně dvakrát do roka. Za svá rozhodnutí a hospodaření je výbor odpovědný Valné hromadě KSN ČR. o. s.
b) Výbor KSN ČR, o.s. zastupuje KSN ČR, o.s. vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány.
c) Výbor KSN ČR o. s. si zvolí ze svého středu místopředsedu, jednatele, pokladníka a další funkcionáře.
d) KSN ČR o. s. zastupuje navenek předseda. Pokud není z nějakého důvodu předseda přítomen nebo není ve funkci (viz bod d článku VIII. Stanov) zastupuje sdružení místopředseda, který je na dobu do zvolení nového předsedy i statutárním zástupcem KSN ČR o. s, pokud výbor sdružení neurčí jiného člena. Pro jednání za KSN ČR o. s. výbor sdružení stanoví kromě předsedy další členy výboru, a to podle potřeby a povahy jednání.
e) Listiny podepisují za KSN ČR o. s. vždy tři členové výboru, a to předseda sdružení jako jeho statutární zástupce a dva další členové výboru KSN ČR o. s., které vybere výbor ze svého středu.
f) Výbor KSN ČR, o.s. svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu dle bodů b, c, h, článku VII. Stanov.
g) Výbor KSN ČR, o.s. má právo ustavit komisi, která bude posuzovat a výboru předkládat návrhy na přijetí za člena KSN ČR, o.s. V případě zamítavého stanoviska má odmítnutý uchazeč právo odvolat se k valné hromadě KSN ČR, o.s. podle bodů d, e článku IV. Stanov.
h) Výbor KSN může přenést část svých pravomocí na výkonného sekretáře.
i) Výbor KSN je usnášeníschopný v případě účasti nadpoloviční většiny členů.
j) Výbor KSN rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většinou přítomných členů.
k) Výboru KSN přísluší zejména:
1) vykonávat usnesení Valné hromady
2) předkládat valné hromadě návrhy činnosti
3) předkládat každé Valné hromadě KSN ČR o. s. zprávu o činnosti, zprávu o stavu hospodaření, majetku a roční účetní uzávěrku
4) vykonávat všechny činnosti, jež se vyžadují od KSN ČR, o.s. s výjimkou těch, které zákony nebo stanovy ukládají pouze Valné hromadě sdružení.
5) je povinen umožňovat a finančně podporovat činnost členů sdružení a zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu se Stanovami KSN ČR o. s., platnými předpisy a zákony.
6) Při kooptaci nového člena výboru se řídit ustanoveními, obsaženými v bodech f, g, i, j článku VIII. Stanov.
l) Členství ve výboru zaniká odstoupením, odvoláním Valnou hromadou KSN ČR o. s.nebo jiným důvodem, uvedeným v bodech e, f článku IV. Stanov KSN ČR o. s.

X. Komise KSN ČR. o. s. a odborné sekce

a) Komise kontrolní a revizní KSN ČR o. s. je volena podle bodů h, i, článku VIII. Stanov a má tři členy.
b) Kontrolní a revizní komise sdružení si ze svého středu zvolí předsedu.
c) Kontrolní a revizní komise KSN ČR o. s. kontroluje především hospodaření výboru KSN ČR o. s.
d) Kontrolní a revizní komise KSN ČR o. s. je odpovědná za svoji činnost Valné hromadě sdružení.
e) Etická komise KSN ČR o. s. je volena podle bodů h, i, článku VIII. Stanov a má tři členy.
f) Etická komise sdružení si ze svého středu zvolí předsedu.
g) Etická komise KSN ČR o. s. dohlíží především na jednání etické jednání členů sdružení, v souladu se Stanovami sdružení. V případě porušení etiky novináře zavede s příslušným členem řízení o jehož výsledku informuje výbor KSN ČR o. s. a navrhne mu formu opatření až po návrh na jeho vyloučení. Výbor sdružení pak postupuje v souladu se Stanovami KSN ČR o. s.
h) Etická komise KSN ČR o. s. je odpovědná za svoji činnost Valné hromadě sdružení.
i) Členové KSN ČR o. s. mohou vytvářet podle svého odborného zaměření na jednotlivé sporty vytvářet odborné sekce. Jejich činnost však nesmí odporovat platným zákonům a Stanovám KSN ČR o. s. Sekce a jejich činnost schvaluje výbor KSN ČR o. s., který zároveň rozhoduje o finanční podpoře jejich činnosti v souladu s platnými stanovami sdružení. Tyto sekce a jimi pořádané akce musí být otevřeny pro všechny členy KSN ČR o. s. Vedení těchto sekcí si na svých jednáních volí jejich členové nezávisle na výboru sdružení a Valné hromadě KSN ČR o. s..

XI. Hospodaření a majetek KSN ČR, o.s.

a) Majetek KSN ČR, o.s. tvoří zejména: příspěvky za vystavení členského průkazu, příjmy z hospodářské činnosti, subvence, dotace, dary a ostatní movitý i nemovitý majetek, případně udělené granty.

b) Za hospodaření odpovídá výbor KSN ČR o. s., který postupuje podle rozhodnutí Valné hromady sdružení a Stanov KSN ČR o. s. v souladu s platnými zákony.

XII. Zánik KSN ČR o. s.

O zrušení Klubu sportovních novinářů České republiky o.s. rozhoduje valná hromada. Ke zrušení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů sdružení. Po zrušení následuje majetková likvidace. O jejím průběhu rozhoduje valná hromada.

XIII. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy schválila valná hromada KSN ČR, o.s. dne 21. října 2008. Účinnosti nabývají dnem oznámení o jejich schválení podle § 11 zákona 83/1990 Sb.