KSN > Aktuality > Etická komise KSN uzavřela šetření o konfliktu zájmů, apeluje na šíření osvěty

Etická komise KSN uzavřela šetření o konfliktu zájmů, apeluje na šíření osvěty

Etická komise se na dvou podzimních jednáních zabývala celkem třemi různými podněty, které obdržela. Dva podněty uzavřela vydáním závěrečných zpráv, s jejichž zněním se můžete seznámit na stránce zpráv etické komise.

V první řadě komise uzavřela obsáhlé šetření o konfliktu zájmů, zahájené široce formulovaným podnětem loni na jaře. Jeho součástí byly revize celé členské základny na základě prověření veřejných zdrojů, zevrubná komunikace s dotčenými členy a veřejné projednání zjištěných závěrů se zájemci z řad členů a vedení KSN. Na druhou stranu bylo šetření omezeno samotným podnětem, který požadoval věnovat se pouze konfliktu zájmů v oblasti PR a tiskových mluvčí sportovních akcí a organizací.

Jedenáctistránková zpráva obsahuje tyto závěry a doporučení:

 • Konflikt zájmů přináší rizika, která mohou vést k zásadnímu snížení věrohodnosti médií.
 • Provedené řízení Etické komise odhalilo minimálně tři závažné případy konfliktu zájmů u členů KSN a další desítku převážně málo závažných případů hraničních.
 • Provedené řízení o přijatém podnětu nepokrývá celou oblast možných konfliktů zájmů ve sportovní žurnalistice.
 • Oblast sportovní fotožurnalistiky je specifická, riziko konfliktu zájmů a jeho případné dopady jsou tam menší než v psané či elektronické žurnalistice, ale i tam existuje.
 • Konfliktem zájmů bez výjimky je, pokud novinář v oblasti, o níž publikuje, zároveň působí v marketingové či PR sféře; Etická komise vyzývá členy, aby se takovému souběhu vyhýbali.
 • Za zcela nepřijatelný považuje Etická komise podobný konflikt zájmů na úrovni klubů u profesionálního a poloprofesionálního sportu a na úrovni národních organizací; případně analogicky u regionálních médií na regionální úrovni.
 • Naopak: Konfliktem zájmů obvykle není, pokud novinář působí v marketingové sféře v jiné oblasti, než o níž publikuje, zejména zcela mimo sport.
 • Další příklady možného konfliktu zájmů ve sportovní žurnalistice jsou:
  • Financování služební cesty sportovní organizací spojené se zásahy do publikační činnosti, zásahy vlastníků médií do jejich obsahu, pokud jsou motivovány jinak než povinnostmi vydavatele (vliv tzv. oligarchizace médií či tzv. ekonomická cenzura v zájmu zadavatelů reklamy)
  • Publikování o akci, které se novinář přímo účastní v roli sportovce, rozhodčího, pořadatele apod.
  • Nezbytným základem úsilí o eliminaci konfliktu zájmů je důraz na kvalitní vícestupňové editorské procesy a důsledné oddělení produkčních a editorských procesů v médiích.
  • Etická komise vyzývá všechny členy KSN i Výbor KSN, aby aktivně přispívali k osvětě novinářů, vydavatelů i sportovních funkcionářů v oblasti předcházení konfliktu zájmů.

Etická komise také vydala závěr k řízení o podnětu J. Konečného vůči P. Procházkovi. Další podnět, obdržený ze strany FAČR, je stále otevřený.