Úvod > O KSN>Zprávy etické komise>Etická komise řeší možný střet zájmů členů KSN

Etická komise řeší možný střet zájmů členů KSN

Etická komise KSN přijala podnět Tomáše Kohouta, který ji a výbor KSN vyzval k revizi členské základny kvůli porušování bodu 2b Etického a morálního kodexu. Výbor zároveň na svém zasedání dne 7. 6. 2017 vyzval etickou komisi, aby se podnětem zabývala a připravila dlouhodobou vizi, jak případy možného střetu zájmů členů KSN v budoucnu posuzovat.

Etická komise se zabývala zejména otázkou konfliktu zájmů píšících, rozhlasových a televizních sportovních novinářů, u nichž jde o citlivější problém než v případě sportovních fotografů.

Základní zásady pro posuzování konfliktu zájmů

V bodu 2b Etického a morálního kodexu se píše: Sportovní novinář je povinen vyloučit všechny činnosti a aktivity, které by jej mohly profesně kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů; konfliktem zájmů se rozumí zejména případy pracovněprávního či obdobného vztahu, jiného smluvního vztahu, zájmového vztahu, rodinného vztahu nebo osobního vztahu k jiné blízké osobě k osobě či instituci, o níž by měl podávat objektivní informace nebo případy, kdy tento vztah ovlivní či může ovlivnit výkon jeho novinářské profese. Všechny sporné případy bude aktivně řešit etická komise KSN ČR.

Etická komise se domnívá, že porušením tohoto bodu jsou zejména ty situace, kdy sportovní novinář, který o osobě, klubu, reprezentačním výběru, svazu nebo sportovní akci informuje, se zároveň – ať už na základě smluvního, zájmového, rodinného či osobního vztahu – podílí na propagaci daného subjektu formou tiskových zpráv, zpravodajského obsahu pro média daného subjektu (např. webové stránky nebo sociální sítě) nebo zajišťováním servisu pro novináře.

Takovýmto střetem zájmů může sportovní novinář vědomě i nevědomě poškozovat jednak publikum, jednak vlastní redakci (v obou případech zejména proto, že i při maximální a poctivé snaze o profesionalitu a oddělení obou činností vždy ztrácí důvěryhodnost nezávislé žurnalistiky), ale také novináře z ostatních redakcí (exkluzivní přístup k subjektu a informacím o něm).

Etická komise se zároveň domnívá, že není porušením uvedeného bodu, pokud se sportovní novinář podílí na propagaci subjektu, o němž v médiích neinformuje. Může to být například kvůli tomu, že se subjektu jako novinář nevěnuje pro jeho nízký význam (např. jde o lokální klub) nebo proto, že má na starosti jiné sporty.

Nelze požadovat, aby sportovní novinář, potažmo celá redakce neinformovaly o subjektu, jehož je jeho médium mediálním partnerem.  V takovém případě se má maximálně dbát na oddělení funkcí zpravodajsko-publicistických a propagačních.

Etická komise zdůrazňuje zásadní důležitost nejlépe vícestupňových editorských procesů, které by měly zajistit nezávislost a důvěryhodnost i v případě, že z různých důvodů konflikt zájmů hrozí.

Vypracování obecných zásad nemůže pokrýt celou pestrost možných hraničních případů, ke kterým je proto potřeba vždy přistupovat individuálně.

Probíhající revize členů z hlediska konfliktu zájmů

Etická komise zahájila s pomocí veřejných zdrojů revizi členské základny KSN a již nyní narazila na jednotlivé případy členů, u kterých existuje podezření z porušení příslušného ustanovení Etického a morálního kodexu KSN. Všechny takové členy bude komise kontaktovat, a pokud se podezření potvrdí, zahájí s nimi řízení tak, jak jí to ukládají Stanovy KSN. Etická komise bude požadovat ukončení střetu zájmů, např. v podobě přerušení propagační, nebo naopak publikační činnosti. V případě, že člen KSN upřednostní přerušení publikační činnosti, považuje Etická komise za vhodné řešení také ukončení nebo pozastavení členství v KSN.

Etická komise zároveň žádá výbor, aby jí poskytl a nadále poskytoval jakékoli informace, které se týkají podezření z konfliktu zájmů. Etická komise výboru nabízí výboru konzultace při schvalování přihlášek uchazečů o členství v KSN a doporučuje, aby přihláška obsahovala prohlášení uchazeče, že se seznámil se zněním Stanov KSN a Etického a morálního kodexu a není si vědom překážek, které by jeho členství v KSN podle těchto dokumentů bránily.

Etická komise KSN